Phê duyệt 02 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN

24/04/2017 - 11:09:04 721

HNP - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Quyết định số 1415/QĐ-UBND, phê duyệt 02 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017.

Theo đó, phê duyệt 02 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017 (kèm theo Quyết định này), gồm:
Phim quảng cáo số 01: Giới thiệu Hà Nội- Trái tim Việt Nam; Phim quảng cáo số 02: Hà Nội - Cái nôi di sản.

UBND TP giao Giám đốc Sở Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan và Mạng tin tức truyền hình cáp CNN thực hiện, tổ chức phát sóng 02 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền, quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, Sở Du lịch tổng hợp, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc các Sở: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, đại diện Mạng tin tức truyền hình cáp CNN, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Hoàng Ngân (Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội)